.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1400-01 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: فارس

 فارسآباده دبستان دخترانه کاردستیاول ابتدایی1فاطمه شریفی فر دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه خلاقیتاول ابتدایی1آزاده صفری دانلود دانلود

استان: همدان

 همدانهمدان دبستان پسرانه مهارت های زندگیپیش دبستان1خانم فاطمه جعفری دانلود دانلود

استان: يزد

 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ملیله کاغذیپیش دبستان1مریم ابراهیمی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت میخ و نخاول ابتدایی1نسرین کفاش خورمیزی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت میخ و نخاول ابتدایی1فائزه زارع بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت رنگ آمیزی و ایجاد طرح روی سفالدوم ابتدایی1حمیده معتمدی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت رنگ آمیزی و ایجاد طرح روی سفالدوم ابتدایی1نجمه حاضری دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت معرق کاری کاشیسوم ابتدایی1عاطفه دهقان چنار دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ویترای روی شیشهسوم ابتدایی1عاطفه زارع بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با اره موییپایه چهارم1رقیه خباز بغدادآباد دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با اره موییپایه چهارم1سیدمهدی بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت گلیم بافیپنجم ابتدایی1محمدرضا زارع خورمیزی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ساخت ساک دستی کاغذیششم ابتدایی1علیرضا صحت بین آبادی دانلود دانلود